L'Assemblea general

És l’òrgan sobirà de l’Associació i en som membres tots els socis de l’AMPA, és a dir totes les famílies que hem acceptat formar part de l’Associació i que contribuïm al seu sosteniment amb l’abonament de la quota anual. L’Assemblea General decideix entre d’altres coses:

 

  • Els pressupostos i objectius de l’AMPA per a cada curs lectiu.

  • Els membres de la Junta Directiva.

  • Modificar, en cas necessari, els estatuts.

  • El reglament de regim intern.

  • L’adhesió o separació de qualsevol federació d’associacions que es consideri d’interès.

 

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i tots els socis de l’AMPA tenim dret a participar en ella amb veu i vot.

 

AMPA de l'escola Isabel de Villena -    ampa@ampavillena.cat

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram